Gebruikersovereenkomst – Online Keuzewijzer

De Online Keuzewijzer werd ontwikkeld door het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van KU Leuven, in samenwerking met Ons Zorgnetwerk vzw en gesteund door Cera cvba. KU Leuven stelt de Online Keuzewijzer ter beschikking op de website www.keuzewijzermantelzorg.be.

Op deze webpagina vind je de gebruikersovereenkomst van de Online Keuzewijzer. In deze gebruikersovereenkomst geven we aan onder welke voorwaarden wij informatie en dienstverlening aanbieden via de Online Keuzewijzer website.

Wie zijn wij en hoe kan je ons bereiken?

Wij zijn het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van KU Leuven.

Als je vragen, feedback of opmerkingen hebt, dan horen we die graag. Zo kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren.

  • Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven, Kapucijnenvoer 33 Blok j, 3000 Leuven
  • tel. +32 (0)16 37 66 21
  • e-mail: achg@kuleuven.be

Wanneer is deze gebruikersovereenkomst van toepassing?

De voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Online Keuzewijzer. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Online Keuzewijzer verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. We doen ons best om deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat we voor jou doen en wat we van je verwachten.

Wat kan en mag je doen met de Online Keuzewijzer?

Onder de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst verleent KU Leuven jou hierbij een gratis, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en tijdelijk gebruiksrecht op de software genaamd ‘Online Keuzewijzer’ (hierna ‘Online Keuzewijzer’) met als doel om jou en je mantelzorggroep te ondersteunen om zorgen en noden op elkaar af te stemmen en te bekijken wat eventueel bijkomend nodig is in de zorg van je zorgbehoevende naaste (hierna ‘Doel’).

Dit betekent dat je deze toegang noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, mag doorgeven of overdragen aan een derde, tenzij KU Leuven daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Dit betekent ook dat je de Online Keuzewijzer als redelijk en verantwoord persoon zal gebruiken en je enkel maar toestemming hebt voor gebruik voor het omschreven Doel. Elk ander gebruik is niet toegestaan. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het wijzigen of maken van afgeleiden van de Online Keuzewijzer uitdrukkelijk zijn verboden, evenals het trachten te achterhalen of gebruiken van de broncode van de Online Keuzewijzer.

Hoe zit het met intellectuele eigendomsrechten?

De Online Keuzewijzer is auteursrechtelijk beschermd. Door de Online Keuzewijzer te gebruiken verkrijg je geen enkel (intellectueel eigendoms)recht op de Online Keuzewijzer of een deel ervan. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele en andere rechten en behoren toe aan KU Leuven of aan rechthebbende derden. Wat deze laatste betreft zijn dit de logo’s van betrokken partners zoals Ons Zorgnetwerk vzw en Familiezorg West-Vlaanderen vzw.

Door het gebruik van de Online Keuzewijzer bekom je geen intellectuele of andere eigendomsrechten op website of de tool, dan tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald.

Bij vragen of opmerkingen omtrent de website kan je via achg@kuleuven.be schriftelijk een vraag of opmerking doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen door ons zorgvuldig worden behandeld.

Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat?

De Online Keuzewijzer is het resultaat van academisch onderzoek. Door de Online Keuzewijzer te gebruiken ga je akkoord dat de Online Keuzewijzer ter beschikking wordt gesteld zonder enige vorm van garantie, noch expliciet noch impliciet omtrent bepaalde resultaten of geschiktheid voor een bepaald doel.

KU Leuven is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de Online Keuzewijzer, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van winstderving, verlies of beschadiging van data en materialen, verlies van eigendom, niet gerealiseerde besparingen, rentederving en schade als gevolg van vorderingen van derden jegens jou.

De totale aansprakelijkheid van KU Leuven tegenover jou voor alle vorderingen van welke aard dan ook, hetzij op contractuele basis, op buitencontractuele basis (ongeacht de mate van schuld of nalatigheid), of anderszins voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit, verband houdt met of het gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst, zal beperkt zijn tot een bedrag van € 10.000.

Niettegenstaande het voorgaande is de aansprakelijkheid van KU Leuven niet beperkt indien dergelijke beperking niet wettelijk is toegestaan of indien de schade het gevolg is van een opzettelijke fout van KU Leuven.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is enkel informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Informatie op websites waar we naartoe verwijzen

KU Leuven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden als expliciete of impliciete goedkeuring door KU Leuven van de inhoud van deze website. Ook kan de correctheid van de link niet blijvend gegarandeerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor technische support?

Gebruik maken van de Online Keuzewijzer geeft je geen recht op ondersteuning (technisch, inhoudelijk, of welke wijze dan ook) door KU Leuven , noch op verbeteringen of updates van de Online Keuzewijzer door KU Leuven. Alle eventuele ondersteuning die KU Leuven zou geven, gebeurt op vrijwillige basis en zonder enige garanties van welke aard.

Privacy verklaring

KU Leuven vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u duidelijke en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van het gebruik van de Online Keuzewijzer verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

• naam

• e-mailadres

• IP adres

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je toegang te geven tot de Online Keuzewijzer.

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan een andere derde partij overdragen zonder uw schriftelijke toestemming. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie.

Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en we zorgen voor alle redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om deze gegevens te beschermen. We nemen alle passende maatregelen om ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te beveiligen en te voorkomen, waaronder passende identiteitsbeheermaatregelen, pseudonimisering en anonimisering waar mogelijk, codering waar nodig, informeren en trainen van onze medewerkers, en regelmatige monitoring en evaluatie van onze beveiligingsmaatregelen.

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer opslaan en verwerken dan redelijkerwijs nodig is op basis van zakelijke noodzaak om te voldoen aan de doeleinden waarvoor uje persoonlijke gegevens zijn verzameld.

Je hebt het recht om contact met ons op te nemen om toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens of om correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens te verzoeken. In overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking en verzoeken dat we jouw persoonlijke gegevens verwijderen of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken wanneer er niet langer een legitiem doel voor is om dit te doen. Je kan al deze verzoeken indienen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de KU Leuven via e-mail op privacy@kuleuven.be of schriftelijk op DPO KU Leuven, Krakenstraat 3 - bus 5516, 3000 Leuven. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, houd er dan rekening mee dat er geen verder gebruik van de Online Keuzewijzer mogelijk is.

Als je een klacht hebt over onze verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de bevoegde rechtbank.

Als je meer wilt weten over het privacybeleid van de KU Leuven, ga dan naar https://admin.kuleuven.be/privacy/nl/kuleuven-privacybeleid.

Wij maken gebruik van cookies. Lees er hier meer over en pas je instellingen aan.

Wijzigingen aan deze gebruikersovereenkomst

Wij kunnen de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst te allen tijde aanpassen. De meest recente versie zal steeds op de website van de Online Keuzewijzer beschikbaar zijn. In geval van wijzigingen wordt deze gebruikersovereenkomst opnieuw aan je voorgelegd ter akkoord. Als je nadien gebruik blijft maken van de Online Keuzewijzer, betekent dat dat je akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden.

Diverse bepalingen

Alle schriftelijke communicatie, met inbegrip van elke kennisgeving vereist of toegestaan krachtens deze gebruikersovereenkomst, wordt pas geacht naar behoren te zijn gegeven als je die per aangetekende brief stuurt naar het volgende adres:

KU LEUVEN R&D
Paul Van Dun, Algemeen Directeur
KU Leuven Research & Development

Waaistraat 6, bus 5105
3000 Leuven, België

Indien (een deel van) een bepaling van deze gebruikersovereenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn: (i) zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze gebruikersovereenkomst; en (ii) zullen de partijen deze bepaling vervangen door een of meer geldige en uitvoerbare bepalingen om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk weer te geven.

Deze gebruikersovereenkomst bevat alle afspraken en verklaringen die bestaan tussen de partijen met betrekking tot de aangelegenheden die deze gebruikersovereenkomst regelt, en vervangt alle overeenkomsten die hiervoor tussen de partijen bestonden betreffende deze aangelegenheden. Deze gebruikersovereenkomst kan door de jou niet volledig of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de toestemming van KU Leuven.

Alle geschillen tussen de Partijen in verband met deze gebruikersovereenkomst zullen eerst te goeder trouw tussen de partijen worden besproken teneinde een minnelijke schikking te vinden. Indien het geschil binnen vijfenveertig (45) dagen na de kennisgeving van het geschil aan de andere partij niet kan worden opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, België. Deze gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen omtrent de rechtskeuze.